ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII
Ngày 14 và 15/12/2022, Đảng bộ Trường THPT Lê Trung Kiên tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII cho toàn thể lãnh đạo, đảng viên.
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII
 Ngày 14 và 15/12/2022, Đảng bộ Trường THPT Lê Trung Kiên tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII cho toàn thể lãnh đạo, đảng viên.
 
 
  
Đồng chí Ngô Thị Hồng Thắm – Bí thư Đảng ủy quán triệt các chuyên đề
          Qua một ngày rưỡi làm việc, đồng chí Ngô Thị Hồng Thắm đã quán triệt 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII)  gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 45-KL/TW, về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
 
 
Lãnh đạo, đảng viên tham gia lớp  học 
          Qua học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) góp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Đảng ủy, của cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, thực tiễn công tác góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Bảo Toàn

Nguồn tin: Trường THPT Lê Trung Kiên