Danh mục công việc hành chính của Trường THPT Lê Trung Kiên

Đăng lúc: Thứ tư - 29/03/2023 10:05 - Người đăng bài viết: Ban giám hiệu
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN
 
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
 
DANH MỤC CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH CỦA
TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN
 
 
 

          Nhằm giúp cho công tác văn phòng, học sinh và phụ huynh được thuận lợi trong công việc văn phòng cũng như việc đi lại của học sinh và phụ huynh. Văn phòng Trường THPT Lê Trung Kiên công khai các danh mục công việc hành chính sau: 
     1. CẤP PHÁT BẰNG
- Học sinh đến nhận bằng tốt nghiệp vào các ngày làm việc trong tuần, khi nhận bằng phải mang theo chứng minh nhân dân/CCCD để đối chiếu, vì bằng tốt nghiệp không có hình.
- Phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật khi không trực tiếp đến nhận văn bằng.
     2. MƯỢN HỌC BẠ
* Đối với học sinh và phụ huynh muốn mượn học bạ thì:
- Làm đơn nói rõ lý do mượn và thời gian trả lại cho văn phòng
- Lãnh đạo nhà trường ký xác nhận đồng ý cho mượn
- Văn phòng cho mượn và lưu lại đơn mượn học bạ.
     3. CHUYỂN TRƯỜNG
Được thực hiện theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ GDĐT “Về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”; Công văn số 321/SGDĐT –GDTrH ngày 20/6/2014 của Sở GDĐT “Về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các cơ sở giáo dục và các trường trung học trực thuộc Sở GDĐT”
a. Chuyển trường đi
* Trong tỉnh
- Làm đơn chuyển trường đi trong tỉnh, văn phòng nhà trường cung cấp đơn (mẫu 2 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
- Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trung Kiên phải ký xác nhận đơn trước, chuyển đến Hiệu trưởng trường tiếp nhận ký sau. Sau khi có 2 chữ ký của Hiệu trưởng thì Văn phòng nhà trường làm thủ tục chuyển trường đi theo đúng qui định.
*  Ngoài tỉnh
- Làm đơn chuyển trường đi ngoài tỉnh do văn phòng nhà trường cung cấp đơn (mẫu 1 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
- Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trung Kiên phải ký xác nhận đơn trước, chuyển đến Hiệu trưởng trường tiếp nhận ký sau. Sau khi có 2 chữ ký của Hiệu trưởng thì Văn phòng nhà trường làm thủ tục chuyển trường đi theo đúng qui định.
- Văn phòng nhà trường làm thủ tục chuyển trường và làm giấy chuyển trường chuyển xuống Sở Giáo dục và Đào tạo để Sở làm giấy chuyển đi ngoài tỉnh.
b. Chuyển trường đến:
  • Trong tỉnh
- Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trung Kiên ký xác nhận đồng ý tiếp nhận học sinh chuyển đến (trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do).
- Văn phòng nhà trường kiểm tra hồ sơ đầy đủ thủ tục thì nhận gồm:
+ Học bạ bản chính
+ Giấy khai sinh bản sao
+ Bằng tốt nghiệp THCS
+ Đơn xin chuyển trường (theo mẫu đơn 2 của Sở Giáo dục và Đào tạo).
- Trường hợp học sinh ở các trường THPT từ các huyện, thị xã trong tỉnh xin chuyển về học tại Trường THPT Lê Trung Kiên thì phải có ý kiến đồng ý của Sở Giáo dục trước khi tiếp nhận.
  • Ngoài tỉnh
- Phải có giấy giới thiệu chuyển trường của Sở Giáo dục chuyển về Trường THPT Lê Trung Kiên thì nhà trường mới nhận hồ sơ:  
- Hồ sơ gồm:
+ Học bạ bản chính; Giấy khai sinh bản sao; Bằng tốt nghiệp THCS
+ Đơn xin chuyển trường
* Học sinh đang học ở các trường ngoài công lập và hệ giáo dục thường xuyên ở các trung tâm GDTX không được chuyển đến các trường công lập (trừ những trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở cho phép).
* Mỗi năm học có 2 đợt giải quyết chuyển trường cho học sinh:
+ Đợt 1: từ 01/7 đến 04/9
+ Đợt 2: từ 15/1 đến 31/1
4.  XÁC NHẬN ĐIỂM
- Học sinh của trường các năm trước mất học bạ, muốn xác nhận lại điểm thì nhà trường sẽ dựa vào sổ điểm lưu để xác nhận điểm cho học sinh.
- Học sinh phải cung cấp đầy đủ thông tin:  họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp học, khóa hoc.
- Văn phòng nhà trường sẽ tiến hành sao điểm cho học sinh.
- Ban giám hiệu ký xác nhận vào bản điểm
- Văn phòng nhà trường đóng dấu.
5.  NHẬN HỒ SƠ LỚP 10 HÀNG NĂM
- Các trường cấp II đem hồ sơ đến nộp, bộ phận VP nhà trường kiểm tra rồi ký xác nhận đã nhận đủ hồ sơ.
- Học sinh đến nộp hồ sơ lớp 10, VP nhà trường nhận và kiểm tra đầy đủ hồ sơ mới cho ký nộp, hồ sơ gồm:
+ Học bạ bản chính; Giấy khai sinh bản sao
+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời
+ Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10.
6.  NHẬN HỒ SƠ THPT QG
Tổ chức nhận hồ sơ buổi chiều và phân lịch cụ thể các lớp nộp, cho ký nộp.
         
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                    VĂN PHÒNG NHÀ TRƯỜNG
            (đã ký)                                                                    (đã ký)
 
Ngô Thị Hồng Thắm                                                    Lê Thị Bích        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
( Ngoài tỉnh)
 
          Kính gửi :
                   - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo…………………………………
                   - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo…………………………………
                   - Hiệu trưởng trường………………………………………………...
                   - Hiệu trưởng trường………………………………………………...
 
Tôi tên :…………………………………………………………………………….
Là Cha (Mẹ) của học sinh :………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú :………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Hiện ngụ tại địa chỉ :………………………………………………….…………...
……………………………………………………………….…………………….
Là học sinh, đã học xong :…………, lớp :………., trường :………….………….
huyện :………………..………….., tỉnh :………… ………….…………………..
năm học 20…… - 20……, hệ :…………………… ………….…………………..
Kết quả học tập : Hạnh kiểm :…………… …, Học lực :………………………….
Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp :…… ……….
trường :……………………., huyện :……………….tỉnh :……………. ………..
từ học kỳ :………., năm học 20……-20……, hệ :…… … …, ngoại ngữ :………
Lý do :…………………….…………………… .………………..………………
……………………………………………………………………..………………
Mong được Quý Lãnh đạo Sở, Trường xem xét giải quyết.
Trân trọng kính chào.
                                             …………………, ngày……….tháng………năm 20…
                                                                               Người viết đơn
Ý kiến của Hiệu trưởng
   trường tiếp nhận                
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
( Trong tỉnh)
          Kính gửi :
                   - Hiệu trưởng trường……………………………………………….…
                   - Hiệu trưởng trường……………………………………………….…
 
Tôi tên :…………………………………………… ……………………………….
Là Cha (Mẹ) của học sinh :……………………………………………….… ……..
Hộ khẩu thường trú :……………………………… …………...……..……..……..
………………………………………………………..……….…………..………..
Hiện ngụ tại địa chỉ ………………………………….…………………………….
            Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho con tôi là :
Họ và tên :…………………………………… …, sinh ngày :……………………..
tại :………………………………… ………………………………………………
Hộ khẩu thường trú :………………………… ………………….…………...……..
………………………………………………………………………………..…….
Hiện ngụ tại địa chỉ ……………………………….……………………………….
Là học sinh, đã học xong :……… …, lớp :………., trường :………….…………..
huyện :………………….., tỉnh :…………………….……………………………..
năm học 20……… - 20………, hệ :………………..……………………………..
Kết quả học tập : Hạnh kiểm :………… …, Học lực :……………………………
Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp :……………..
Trường:……………………………., huyện :……………….tỉnh :………………
từ học kỳ :……., năm học 20……-20……., hệ :… ………, ngoại ngữ :………..
Lý do :…………………….………………………………………………………...
………………………………………………………………………..………………
Mong được Quý Hiệu trưởng các trường xem xét giải quyết.
Trân trọng kính chào.
                                              ………………, ngày……….tháng………năm 20…  
                                                                                            Người viết đơn
 
 
 
 
Ý kiến của Hiệu trưởng                                      Ý kiến của Hiệu trưởng       
    trường đang học                                           trường tiếp nhận                                         
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
ĐƠN XIN MƯỢN HỌC BẠ
 
                  
                 Kính gửi: Lãnh đạo trường THPT Lê Trung Kiên
 
 
          Em tên:………………………………………
          Sinh ngày:…  /…./….              
          Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………......
          Hiện là học sinh lớp ………GVCN……………………………………...
          Hôm nay em viết đơn này xin mượn học bạ cấp........................................
          Lí do:…………………………………………………………………......
          ……………………………………………………………………………
          Thời gian trả……………………………………………………………...
          Trong quá trình mượn em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến học bạ.
          Kính mong lãnh đạo và bộ phận Văn phòng nhà trường tạo điều kiện cho em.
          Em xin chân thành cảm ơn!
                                                                          Đông Hòa, ngày     tháng    năm    
                                                                                           Người viết đơn
          Xác nhận của GVCN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
ĐƠN XIN XÁC NHẬN HẠNH KIỂM
 
                  
                   Kính gửi:
- Lãnh đạo trường THPT Lê Trung Kiên
- UBND xã …………………
 
 
          Em tên là:    …………………………………….
          Sinh ngày:   ………………………………              
          Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………
          Là học sinh lớp: …………. năm học …………….. của trường THPT Lê Trung Kiên, Đông Hòa, Phú Yên.
          Hôm nay em viết đơn này xin UBND xã/phường …………………….. xác nhận cho em về đạo đức và chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định về an ninh trật tự của địa phương để bổ sung vào hồ sơ xin học lại.
             Em xin chân thành cảm ơn!
Đông Hòa, ngày    tháng    năm 2022
  Xác nhận của địa phương                                   Người viết đơn
 
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
 
                  
                 Kính gửi: Lãnh đạo trường THPT Lê Trung Kiên
 
 
          Em tên:     ………………………………………..
          Sinh ngày:       /      /20              
          Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………….
          Hiện là học sinh lớp :  ……………. ; GVCN: …………………………..
          Hôm nay em viết đơn này xin nhà trường xác nhận em hiện là học sinh lớp …………….. Trường THPT Lê Trung Kiên.
          Lí do:……………………………………………………………………
          Kính mong Lãnh đạo và bộ phận Văn phòng nhà trường tạo điều kiện cho em.
          Em xin chân thành cảm ơn!
                                                                     Đông Hòa, ngày     tháng     năm   
   Xác nhận của Lãnh đạo             GVCN                  Người viết đơn
Trường THPT Lê Trung Kiên
 
 
 
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 

ĐƠN XIN RÚT HỌC BẠ
 
                  
                 Kính gửi: Lãnh đạo trường THPT Lê Trung Kiên
 
 
          Tôi tên:………………………………………………………………
          Phụ huynh em……………………………………………………….
          Sinh ngày:…  /…./….              
          Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………...
          Năm học…………tôi là học sinh lớp ……
          Hôm nay tôi viết đơn này xin rút hồ sơ (học bạ) cấp.............................
          Lý do………………………………………………………………….
          Kính mong Lãnh đạo và bộ phận Văn phòng nhà trường tạo điều kiện cho em.
          Em xin chân thành cảm ơn!
                                                                Đông Hòa, ngày     tháng    năm    
                                                                              Người viết đơn
 
 
 
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẢNG ĐIỂM
 
                  
                 Kính gửi: Lãnh đạo trường THPT Lê Trung Kiên
 
 
          Tôi tên:………………………………………
          Sinh ngày:…  /…./….              
          Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………...
          Tôi nguyên là học sinh Trường THPT Lê Trung Kiên niên khóa……Vì lí do học bạ cấp …..bị thất lạc.
          Hôm nay tôi viết đơn này xin Lãnh đạo nhà trường cấp lại bảng điểm cho tôi.
          Kính mong Lãnh đạo nhà trường xem xét và giải quyết cho em.
          Em xin chân thành cảm ơn!
                                                                    Đông Hòa, ngày     tháng    năm    
        Ý kiến của Lãnh đạo trường                                Người viết đơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THPT Lê Trung Kiên mong được nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
*ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
1. Tên cơ quan tiếp nhận: Trường THPT Lê Trung Kiên
2. Trụ sở: Khu phố 3, p. Hòa Vinh, TX Đông Hòa, Phú Yên
3. Số điện thoại:  0257 3531593
4. Địa chỉ Email: thpt.letrungkien@phuyen.edu.vn
                                           -------------------------
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Bảo Toàn
Nguồn tin: Trường THPT Lê Trung Kiên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 1399
  • Tháng hiện tại: 18270
  • Tổng lượt truy cập: 2482479
tai lieu
ioe
violimpic